Algemene leveringsvoorwaarden Fairfield College B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-en Eemland onder nummer 32080727

A. Privélessen/Groepslessen

 1. Het lesgeld dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te worden.
 2. Gespreide betaling is alleen mogelijk na overleg met en toestemming van de directie. In dit geval zal het aantal afgesproken betalingstermijnen op het cursusvoorstel worden vermeld. De vervaldata van deze termijnen zullen vermeld worden op de factuur.
 3. Restitutie van lesgelden is in principe niet mogelijk.
 4. Indien de cursist en/of de opdrachtgever niet voldoet aan de betalingsverplichting, zullen alle kosten die hiermee gemoeid zijn verhaald worden op deze cursist of opdrachtgever.
 5. Alle cursussen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 6. Voor het begin van de cursus is de formele goedkeuring van de cursist of de opdrachtgever vereist d.m.v. terugzending van één exemplaar van het cursusvoorstel met de handtekening van akkoordverklaring.
 7. De lessen vinden plaats op basis van de afspraken die vermeld zijn in het cursusvoorstel.
 8. De administratiekosten bedragen € 6,25 per cursusvoorstel.
 9. Gereserveerde lessen kunnen alleen worden ingehaald als het instituut of de docent minimaal 24 uur van te voren van dat verzuim op de hoogte is gebracht.
 10. De door de cursist gewenste lestijden zijn alleen mogelijk als op die tijdstippen docenten en/of lokalen beschikbaar zijn.
 11. De kosten voor privélessen van een half uur bedragen de helft van het lesgeld per uur en zijn alleen mogelijk als de docent ermee instemt.
 12. Het Fairfield College is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 13. Na een proefles of intakegesprek heeft het instituut het recht om aspirant cursisten uit te sluiten van deelname aan een cursus als wij van mening zijn dat deze cursusvorm niet het door de aspirant-cursist gewenste resultaat zal opleveren.
 14. De maximale cursusduur wordt aangegeven op het cursusvoorstel en op de leskaart. Deze datum kan alleen worden overschreden indien de directie daarvoor toestemming heeft gegeven.
 15. Alle cursusovereenkomsten stoppen op het moment dat het overeengekomen aantal lessen is gegeven dan wel nadat de einddatum, die vermeld staat op de leskaart, is verstreken zonder dat een nieuwe vervangende datum is vastgesteld.
 16. De cursist is verplicht zich tijdens de cursus te houden aan de aanwijzingen en instructies  van de docent.
 17. Het instituut is gesloten op algemeen erkende feestdagen en gedurende twee weken rond Kerstmis en Nieuwjaar. In de zomermaanden is het Fairfield College vier weken gesloten. Tijdens de vakanties is het in principe niet mogelijk privélessen te volgen, tenzij anders is afgesproken met de directie of de docent. De vakantieperiodes zullen altijd ruim van te voren aangekondigd worden.
 18. In geval van klachten met betrekking tot de lessen of cursus wordt de cursist verwezen naar de klachtenregeling van het Fairfield College.